Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki

Sekretariat Rektora
ul. Micha?a Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-33-30; fax 523-44-56
G?ówny specjalista - mgr in?. Halina Dembowska - tel. +48 89 523-33-30, 524-03-10
e-mail:  rektor@uwm.edu.pl

Urodzi? si? 15.02.1951 r. w Dulsku (woj. kujawsko-pomorskie). ?ona Janina, synowie Przemys?aw i Adrian. Szko?? ?redni? uko?czy? w Toruniu, studia w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (w latach 1970-1975). Po uko?czeniu studiów podj?? prac? w Katedrze Fizjologii i Biochemii Ro?lin, doktorat obroni? w 1979 r. habilitowa? si? w 1986 r. Tytu? profesora nauk rolniczych otrzyma? w 1993 r. w wieku 42 lat.

Sta?e zagraniczne:

  1. 1983 r. Cornell University, Ithaca, USA
  2. 1988/89 r. Tohoku University, Sendai, Japonia
  3. 1990 r. Tokyo University of Agriculture and Technology, Japonia
  4. 1992 r. Institute of Genetic Engineering, Trieste, W?ochy
  5. 1994/95 r. Cornell University, Ithaca, USA
  6. 1995 r. John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania
  7. 1997 r. Antwerp University, Antwerpia, Belgia

??cznie oko?o 3 lat pobytu w zagranicznych o?rodkach naukowych.

Dzia?alno?? naukowa obejmuje fizjologi? ro?lin w uj?ciu ca?o?ciowym, pocz?wszy od procesów fizjologicznych i biochemicznych dojrzewaj?cych nasion poprzez badania molekularnych uwarunkowa? wigoru nasion, a? po zagadnienia biochemicznych mechanizmów starzenia si? nasion. Najnowsze badania dotycz? tak?e biotechnologii ro?lin, ro?linnych kultur in vitro oraz ro?lin transgenicznych.
Wyniki swych bada? opublikowa? w ponad 100 oryginalnych pracach naukowych. Jest wspó?autorem kilku podr?czników akademickich i ksi??ek naukowych w tym redaktorem „Fizjologii plonowania ro?lin", „Fizjologii plonów" oraz „Improving carbohydrante in grain legumes".
By? koordynatorem problemu w Programie JPBR 10.3, koordynatorem zadania „Plant physiology" w programie COPERNICUS „Carbohydrante Biotechnology Network for Grain Legumes", kierownikiem 3 tematów zleconych w programach CPBP i CPBR oraz 4 grantów KBN.
Jest cz?onkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych m.in.: Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Ro?lin PAN, cz?onkiem Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego PAN, cz?onkiem Komitetu Redakcyjnego Plant Breeding and Seed Science, pracowa? w Sekcji Biologicznych Podstaw Produkcji Ro?linnej P06A w KBN przez pi?? konkursów, w Zespole Ekspertów MEiN, jest cz?onkiem Komitetu Redakcyjnego „Acta Physiologiae Plantarum". Organizator konferencji mi?dzynarodowych i krajowych, w tym I Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Ro?lin. Podczas sesji grudniowej 2004 r. Zgromadzenia Ogólnego PAN wybrany zosta? cz?onkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (Wydzia? V Nauk Rolniczych, Le?nych i Weterynaryjnych PAN).

Dzia?alno?? organizacyjna

Funkcj? rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego pe?ni od 1999 r. W czasie 24 lat pracy w olszty?skiej ART pe?ni? wiele funkcji organizacyjnych. By? kierownikiem Katedry Fizjologii i Biochemii Ro?lin, obecnie kieruje Katedr? Fizjologii i Biotechnologii Ro?lin. By? wiceprzewodnicz?cym Senackich Komisji ds. Dydaktycznych (1986-87), Kadrowych (1987-1990), oraz przewodnicz?cym Komisji ds. Kadrowych (1990-93) i Nauki (1993-96). Pe?ni? funkcj? Prorektora ds. Nauki (1996-1999). Uczestnicz?c aktywnie w procesie tworzenia UWM - zosta? jego pierwszym rektorem. W 2003 ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Pasjonuje si? sportem i aktywnie dzia?a w klubie sportowym AZS UWM. Cz?onek Zarz?du G?ównego AZS. Kandyduj?c z ramienia Platformy Obywatelskiej  w wyborach parlamentarnych 2005 r. zdoby? mandat senatora RP (cz?onek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Zagranicznych).

Nagrody i wyró?nienia

Za osi?gni?cia naukowe i organizacyjne otrzyma? kilkana?cie nagród rektora ART a tak?e nagrody z MEN. W 1999 r. wyró?niony tytu?em „Osobowo?? Roku 1999 Warmii i Mazur" za zas?ugi w tworzeniu uniwersytetu w Olsztynie, w 2002 roku zosta? Honorowym Obywatelem Miasta Braniewa, a w 2004 Honorowym Obywatelem Miasta Olsztyna. Jest honorowym cz?onkiem Warmi?sko-Mazurskiej Lo?y Biznesu oraz przewodnicz?cym Komitetu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lotniczej na Warmii i Mazurach. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kompetencje:

1.      Reprezentuje Uniwersytet na zewn?trz.

2.      Podejmuje strategiczne decyzje finansowe i inwestycyjne.

3.      Dokonuje podzia?u ?rodków finansowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Uniwersytetu.

4.      Kreuje tworzenie i stosowanie prawa w Uniwersytecie oraz nadzoruje jego przestrzeganie.

5.      Zwo?uje posiedzenia Senatu i przewodniczy jego obradom.

6.      Kszta?tuje strategi? rozwoju Uniwersytetu.

7.      Wyznacza g?ówne kierunki bada? i wspó?pracy naukowej Uniwersytetu na terenie kraju i za granic?.

8.      Zawiera umowy o wspó?pracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

9.      Zatwierdza zmiany w strukturze organizacyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek pozawydzia?owych.

10.  Powo?uje nowe jednostki organizacyjne oraz podejmuje decyzje o ich przekszta?ceniu lub likwidacji.

11.  Podejmuje decyzje w sprawie mianowania lub zatrudniania profesorów.

12.  Zatrudnia w trybie okre?lonym odr?bnymi przepisami:

1)      kanclerza i jego zast?pców,

2)      kwestora,

3)      audytora wewn?trznego,

4)      kierowników wydzia?owych i pozawydzia?owych jednostek organizacyjnych,

5)      rzecznika dyscyplinarnego,

6)      administratora ochrony danych osobowych,

7)      radc? prawnego,

8)      rzecznika patentowego,

9)      rzecznika prasowego.

13.  Zawiesza wykonanie uchwa?y Senatu naruszaj?cej wa?ny interes Uniwersytetu.

14.  Uchyla decyzj? kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczn? z przepisami.

15.  Wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Rozwoju Uczelni i Bud?etu oraz Senack? Komisj? Statutow?.

16.  Rektorowi podlegaj? bezpo?rednio:

1)      Kanclerz,

2)      Kwestor,

3)      Audyt Wewn?trzny,

4)      Biuro Rektora,

5)      Stanowisko ds. Obronnych,

6)      Zespó? Kontroli Wewn?trznej,

Zespó? Radców Prawnych.


Terminy przyj?? interesantów: Poniedzia?ek godz. 1400 - 1600


Ta strona by?a odwiedzana 2052 razy (w tym z UWM 325 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa